Students Admitted In Medical Colleges - 2018

Students Admitted In Medical Colleges - 2018

Doshi Sanket Pruthviraj

Mane Puja Tukaram

Morbale Vaishavi Ravinra

Mujawar Sohail Munwar

Tanmay Shahikant Khade

Jain Surbhi Hitendra

Patil Nandan Gajendra

Gore Shirinivas Balbahim